Dawne matury - 1975 woj. lubelskie


1975 woj. lubelskie - profil podstawowy


Zadanie 1.

Na półkuli o danym promieniu $$R$$ opisano stożek (środek podstawy stożka znajduje się w środku kuli). Dla jakiej wysokości stożka objętość jego jest najmniejsza. Wyznacz tę objętość.

Zadanie 2.

Oblicz pole trójkąta, którego wierzchołkami są punkty przecięcia się elipsy $$x^2+4 y^2=4$$ z okręgiem o środku w punkcie $$S(0,-1)$$ i przechodzącym przez ogniska tej elipsy.

Zadanie 3.

Na egzamin przygotowano 45 tematów, z których zdający losuje 3. Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą za rozwiązanie trzech tematów, dobrą za rozwiązanie dwóch, dostateczną za rozwiązanie jednego i niedostateczną, gdy brak rozwiązań. Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania oceny co najmniej dostatecznej, a jakie oceny bardzo dobrej, jeśli student przygotowal $$\frac{2}{3}$$ tematów?

Zadanie 4.

Dla jakich wartości $$x$$ trzy liczby

$$\log 2, \log \left(2^x+3\right), \log \left(2^x+27\right)$$ są kolejno pierwszym, trzecim i piątym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wyznacz różnicę tego ciągu.

Zadanie 5.

Dla jakich wartości $$\alpha, \alpha \in<0 ; 2 \pi>$$ równanie

$$2 x^2-2(2 \cos \alpha-1) x+2 \cos ^2 \alpha-5 \cos \alpha+2=0$$

ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste?


1975 woj. lubelskie - profil matematyczno - fizyczny


Zadanie 1.

Dane jest równanie $$m x^2-\left(m^2+1\right) x+m^2+1=0$$. Zbadaj sumę pierwiastków rzeczywistych tego równania jako funkcję parametru $$m$$. Naszkicuj wykres tej funkcji oraz zbadaj jej ciągłość.

Zadanie 2.

W przędzy zmieszano włókno białe i kolorowe w stosunku $$2: 3$$. Jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia wśród 5 losowo wybranych włókien:

a) dokładnie 2 kolorowych włókien,

b) co najmniej 2 kolorowych włókien,

c) co najwyżej 2 kolorowych włókien.

Zadanie 3.

Rozwiąż równanie

$$x y^{\prime}+y=0 .$$

Wyznacz:

a) krzywą calkową przechodzącą przez punkt $$A(-2,4)$$,

b) równanie stycznej do krzywej w tym punkcie.

Rozwiązanie zadania zilustruj rysunkiem.

Zadanie 4.

Udowodnij, że między obwodem $$a+b+c$$ trójkąta a promieniem $$R$$ koła opisanego na trójkącie zachodzi związek

$$a+b+c=8 R \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2}$$

$$(\alpha, \beta, \gamma$$ - kąty wewnętrzne trójkąta).

Zadanie 5.

Wyznacz dziedzinę funkcji

$$y=\log _2\left[1-\log _{\frac{1}{2}}\left(x^2-5 x+6\right)\right] .$$


1975 woj. lubelskie - profil humanistyczny


Zadanie 1.

Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji $$y=$$ $$=\frac{x^3}{3}-x^2-3 x$$, a następnie znajdź kres dolny i kres górny zbioru wartości funkcji dla $$x \in\langle-2 ; 5\rangle$$.

Zadanie 2.

W grupie turystów liczącej 9 chłopców i 8 dziewcząt rozlosowano 7 biletów do teatru. Oblicz prawdopodobieństwo, że dokładnie 4 bilety wylosowaly dziewczęta.

Zadanie 3.

Wierzcholkami $$\triangle A B C$$ są punkty $$A(-6,-3)$$ i $$B(8,-1)$$. Trzeci wierzchołek $$C$$ leży na prostej przechodzącej przez punkt $$A$$ i tworzącej z osią $$O X$$ kąt $$45^{\circ}$$ oraz na prostej przechodzącej przez $$B$$ i tworzącej z osią $$O X$$ kąt $$135^{\circ}$$.

Wyznacz: a) współrzędne wierzchołka $$C$$,

b) miarę kąta $$A B C$$,

c) równanie okręgu opisanego na trójkącie $$A B C$$.

Zadanie 4.

Liczby stopni kolejnych kątów wielokąta wypukłego tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $$r=\lim _{n \rightarrow \infty} \frac{10 n^2+2 n+5}{n^2-3}$$.

Najmniejszy kąt tego wielokąta ma $$100^{\circ}$$. Ile boków ma ten wielokąt?

Zadanie 5.

Rozwiąż równanie $$\operatorname{tg}^2 x=a$$ wiedząc, że liczba $$a$$ jest równa pierwiastkowi równania $$\log _3^3 x-2 \log _3^2 x+3=0$$.

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA