MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Grębski

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Grębski
 

 

                      

               

 

 

 

Kiedyś to była matura...
Nowa strona 1

 

„Kiedyś to była matura…” - chyba każdy z dzisiejszych maturzystów to słyszał czy to od swoich rodziców, czy nauczycieli. A zatem jaka była ta matura? Czy była trudniejsza czy łatwiejsza? Czy była lepsza czy była gorsza? Postaram się przybliżyć Wam ten temat prezentując poniżej przegląd wybranych matur z matematyki od roku 1920. Zachęcam nie tylko do czytania, ale przede wszystkim do rozwiązania tych zadań, bo tylko wtedy będziecie mieli właściwy pogląd na poziom zadań. Dodam, że dawniej nie można było używać kalkulatorów i tablic ze wzorami. Można było używać jedynie tablic z wartościami funkcji trygonometrycznych, czy wartości logarytmów. Sprawdź zatem czy zdałbyś, np. przedwojenną maturę z matematyki.

 


 


Matura z matematyki 1920 r.


(źródło: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: za 1-sze dziesięciolecie zakładu w niepodległej i wolnej ojczyźnie: 1919-1929)

Zadanie 1

Żelazna kula wydrążona o ciężarze 30 kg zanurza się w wodzie do połowy. Obliczyć grubość ściany kuli, przyjmując ciężar właściwy żelaza s=7,7.

 

Zadanie 2

Suma sześciu pierwszych wyrazów postępu geometrycznego jest 189, a suma następnych sześciu 12096. Jaki to postęp? /wyjaśnienie: postęp dzisiaj to inaczej ciąg/

 

Zadanie 3

Rozwiązać równania:

5sinx + 3siny = 4

3(5sinx) – 2(3siny) = 5

 

Zadanie 4

Przez punkty:

 

Przeprowadzić koło (napisać jego równanie), a następnie obliczyć kąt, jaki tworzą ze sobą styczne poprowadzone w punktach A i B.

 


Matura z matematyki 1929 r.


(źródło: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: za 1-sze dziesięciolecie zakładu w niepodległej i wolnej ojczyźnie: 1919-1929)

Zadanie 1

Przekątna prostokąta wynosi 85m, powiększając każdy bok o 2m zwiększamy jego pole o 230 m2. Obliczyć długość boków.

 

Zadanie 2

Trzy koła o promieniach r1=1cm, r2=2cm, r3=3cm stykają się zewnętrznie. Obliczyć pole między temi kołami zawarte.

 

Zadanie 3

Znaleźć warunek dla parametru m, aby oba pierwiastki równania:

 

były mniejsze od liczby 4.

 

Zadanie 4

Jak wielki winien być kąt środkowy należący do odcinka kuli, aby powierzchnia tego odcinka równała się powierzchni wielkiego koła kuli?

 


Matura z matematyki 1932 r.


Zadanie 1

W półkolu wystawionym na średnicy AB = 2R = 30.72 m poprowadzono cięciwę CD równoległą do AB. Łuk CD = 2α = 72o36' przepołowiono w punkcie E i poprowadzono cięciwy EC i ED. Znaleźć objętość bryły powstałej z obrotu trójkąta CED dokoła średnicy AB.

 

Zadanie 2

Trzy liczby dodatnie tworzą postęp geometryczny. Jeżeli do drugiej liczby dodać 3,to postęp zamieni się na arytmetyczny. Jeżeli do trzeciego wyrazu nowego postępu dodać 54,to utworzy się znów postęp geometryczny. Znaleźć te liczby.

 

Zadanie 3

W kole o promieniu r poprowadzono styczną MN i równoległą do niej cięciwę AB; rzut cięciwy na styczną oznaczono przez A'B'. a) Wyrazić przekątną prostokąta ABB'A' jako funkcję odległości cięciwy od stycznej.

b) Zbadać jak zmienia się długość przekątnej, gdy zmienia się odległość cięciwy od stycznej.

 

Zadanie 4

Z punktu A(12,9) poprowadzono styczne do paraboli y2 = 6x. Wyznaczyć równanie okręgu, przechodzącego przez punkty styczności i wierzchołek paraboli.

 

Zadanie 5

Parabola y = x2 − 5x + m jest styczna do osi x−ów i do prostej y = 2x − n. Wyznaczyć punkt styczności paraboli z prostą.

 


Matura z matematyki 1960 r. (Katowice)


Zadanie 1

Rozwiązać równanie

 

Zadanie 2

W trapezie opisanym na okręgu o promieniu r jeden z kątów jest prosty, kąt zaś ostry równa się . Zbudować ten trapez, a następnie obliczyć jego pole. Wykonać obliczenia dla r=0,523dm, .

 

Zadanie 3

Romb o boku a i kącie ostrym obraca się dokoła prostej, przechodzącej przez wierzchołek kąta ostrego i prostopadłej do jednego z przyległych boków. Znaleźć objętość bryły otrzymanej z obrotu. Wykonać obliczenia dla a=23,45cm, .

 


Matura z matematyki 1976 r. (Warszawa)


Zadanie 1

W kulę o promieniu R wpisano walec o możliwie największej objętości. Wyznaczyć stosunek objętości kuli do objętości tego walca.

Zadanie 2

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC|, długość podstawy AB  równa się ci miara kąta CAB  równa się \alpha. Na bokach BCtego trójkąta obrano odpowiednio takie punkty Mi N, że MN||AB  i   |AM| + |BN| = |MN|. Obliczyć długość odcinka MNi zbadać, dla jakiej wartości \alpha spełniony jest warunek MN= \frac{2}{3} c.

Zadanie 3

Dane jest równanie z niewiadomą x: (cos\alpha + 1)x^2-(2 \sqrt{2} cos\alpha)x + 1 = 0, gdzie 0 < \alpha <\pi. Dla jakich wartości \alpha równanie ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste o jednakowych znakach?

Zadanie 4

Na egzamin przygotowano zestaw 45 pytań, z których zdający losuje 4. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za poprawną odpowiedź na 4 pytania; ocenę dobrą za poprawną odpowiedź na 3 pytania; a ocenę dostateczną za poprawną odpowiedź na 2 pytania. Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania oceny bardzo dobrej, a jakie oceny co najmniej dostatecznej, jeśli uczeń umie odpowiedzieć na \frac{2}{3}  pytań z zestawu?

Zadanie 5

Dany jest zbiór trójkątów o wspólnym wierzchołku A(0,6).  Boki tych trójkątów przeciwległe wierzchołkowi A zawierają się w prostej o równaniu  y + 2 = 0   i każdy z nich ma długość 4. Napisać równanie krzywej, która jest zbiorem środków okręgów opisanych na tych trójkątach.


Matura z matematyki 1980 r. (Warszawa)


Zadanie 1

Zbadaj przebieg zmienności funkcji y =e^{ \frac{1}{x^2-1} }   i naszkicuj jej wykres.

Zadanie 2

Określ równaniem zbiór środków wszystkich okręgów stycznych zewnętrznie do okręgu wpisanego w trójkąt o wierzchołkach (3,0), (0,- \sqrt{3}), (0, \sqrt{3})    oraz stycznych do osi OY. Podaj geometryczną interpretację rozwiązania.

Zadanie 3

Rozwiąż równanie:
\frac{1- sin x + sin^2 x - sin^3 x + ... + (-1)^n sin^n x + ...  }{1 + sinx + sin^2x + sin^3x+ ... + sin^nx + ...}=tg^2x

Zadanie 4

Na płaszczyźnie danych jest siedem punktów, z których żadne trzv są współliniowe. Kreślimy trzy różne odcinki o końcach w tych punktach. Zakładając, że wszystkie rezultaty są jednakowo prawdopodobne oblicz prawdopodobieństwo tego, że wykreślone trzy odcinki utworzą trójkąt.

Zadanie 5

W trapezie ABCD krótsza podstawa DC ma długość b, zaś podstawa AB długość a. Na przedłużeniu podstawy DC zaznaczono punkt X taki, że prosta AX dzieli trapez na części o równych polach. Oblicz   |CX|.

 


Matura z matematyki 1991 r. (Warszawa)


Zadanie 1

Zbadaj przebieg zmienności funkcji , gdzie i naszkicuj jej wykres.

 

Określ liczbę pierwiastków równania , , w zależności od parametru .

 

Zadanie 2

Wyznacz równanie zbioru środków wszystkich okręgów stycznych wewnętrznie do okręgu i do prostej . Podaj interpretację geometryczną rozwiązania.

Zadanie 3

Rozwiąż nierówność

 

Zadanie 4

W trapezie równoramiennym jedna z podstaw jest dwa razy dłuższa od drugiej, a przekątna trapezu dzieli kąt przy dłuższej podstawie na połowy. Oblicz długości boków tego trapezu wiedząc, że jego pole jest równe .

 

Zadanie 5

Z pudełka zawierającego tylko cztery kule białe i dwie czarne losujemy kolejno bez zwracania trzy kule. Następnie rzucamy kostką do gry tyle razy, ile jest kul białych wśród trzech wylosowanych. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej jeden raz sześciu oczek.

 


Matura z matematyki 1997 r. (Lublin)


 


Matura z matematyki 2004 r. (Lublin) - ostatnia "stara matura"


 

 


 

 


Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This

POLECAM
Tomasz Grebski

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


TEORIA
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło