MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Grębski Tomasz Grębski
     
 

 

 
   

 

 
                      

               

 

ANG - POL (N-Z)
Nowa strona 2

                                                                                                                                                                                                                                                  

Słownik terminów matematycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   

angielsko – polski  cz.2 (N - Z)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

natation   -   zapis   -   [nēu'tei∫ēn]   -      -      -  

not equal   -   nierówny   -   [not 'i:kwēl]   -      -      -  

number   -   liczba   -   ['nΔmbē]   -      -      -  

numeral   -   cyfra   -   ['njumērl]   -      -      -  

numerator   -   licznik   -   ['njumēreitē]   -      -      -  

numerical   -   liczbowy   -   [nju:'merikl]   -      -      -  

obtuse   -   rozwarty   -   [ēb'tju:s]   -      -      -  

obtuse angle   -   - rozwarty   -   [ēb'tju:s 'æηgēl]   -      -      -  

one and a half   -   półtora   -   [wΔn ēnd ē fa:f]   -      -      -  

operation   -   działanie   -   [,opē'rei∫ēn]   -      -      -  

operator   -   operator   -   ['opēreitē]   -      -      -  

parabola   -   parabola   -   [pē'ræbēlē]   -      -      -  

parallel   -   równoległy   -   ['pærēlel]   -      -      -  

parallelepiped   -   prostopadłościan   -   ['pærēlelpajpd]   -      -      -  

paraller   -   równoległy   -   ['pærēlel]   -      -      -  

pentagon   -   pięciokąt   -   ['pentēgēn]   -      -      -  

percent   -   procent   -   [persent]   -      -      -  

permutation   -   permutacja   -   [pē:mju'tei∫ēn]   -      -      -  

perpendicular   -   prostopadła   -   [,pē:pēn'dikjulē]   -      -      -  

perpendicular   -   prostopadłość   -   [,pē:pēn'dikjulē]   -      -      -  

pi   -   pi   -   [pa:j]   -      -      -  

pie chart   -   diagram kołowy   -   [pai t∫a:t]   -      -      -  

plane   -   płaszczyzna   -   [plein]   -      -      -  

plot   -   nanosić (np. na wykres)   -   [plot]   -      -      -  

plus   -   plus   -   [plΔs]   -      -      -  

plus or minus   -   plus/minus   -   [plΔs o 'mainēs]   -      -      -  

(decimal) point   -   przecinek   -   (['desēmēl]) [point]   -      -      -  

(nought) point five   -   pięć dziesiątych (0,5)   -   ([no:t]) [point fo:]   -      -      -  

polygon   -   wielokąt   -   ['poligēn]   -      -      -  

positive   -   dodatni   -   ['pozitiv]   -      -      -  

power   -   potęga   -   ['pauē]   -      -      -  

prism   -   graniastosłup   -   ['prizēm]   -      -      -  

problem   -   zadanie   -   ['problēm]   -      -      -  

product   -   iloczyn   -   ['prodΔkt]   -      -      -  

projection   -   rzut   -   [prē'dżek∫ēn]   -      -      -  

proportion   -   proporcja   -   ['prē'po:∫ēn]   -      -      -  

proposition   -   teza   -   [,propē'zi∫ēn]   -      -      -  

protractor   -   kątomierz   -   [prē'træktē]   -      -      -  

pyramid   -   ostrosłup   -   ['pirēmid]   -      -      -  

quantity   -   wielkość   -   ['kwontiti]   -      -      -  

a quarter   -   jedna czwarta   -   [ē 'kwo:tē]   -      -      -  

quotient   -   iloraz   -   ['kwou∫ēnt]   -      -      -  

ramifications   -   implikacje   -   [ræmifi'kei∫nz]   -      -      -  

random   -   losowy   -   ['rændēm]   -      -      -  

rational   -   wymierny   -   ['ræ∫ēnēl]   -      -      -  

real   -   rzeczywisty   -   [riēl]   -      -      -  

reciprocal, inverse   -   odwrotność   -   [ri'siprēkēl], [,in'vē:s]   -      -      -  

rectangle   -   prostokąt   -   ['rektæηgēl]   -      -      -  

rectangular   -   prostokątny   -   ['rektæηgēler]   -      -      -  

recurring   -   okresowy   -   [ri'kΔriη]   -      -      -  

remainder (reszta), difference   -   różnica   -   [ri'meindē], ['difērēns]   -      -      -  

resultant   -   wypadkowa   -   [ri'zΔltēnt]   -      -      -  

revision   -   powtórzenie   -   [ri'viżn]   -      -      -  

right angle   -   - prosty   -   [rait 'æηgēl]   -      -      -  

root   -   pierwiastek   -   [ru:t]   -      -      -  

ruler   -   linijka   -   ['ru:iē]   -      -      -  

second   -   sekunda   -   ['sekēnd]   -      -      -  

segment   -   odcinek   -   ['segmēnt]   -      -      -  

segment   -   wycinek   -   ['segmēnt]   -      -      -  

sequence   -   ciąg   -   ['si:kwēns]   -      -      -  

series   -   szereg   -   ['siēri:z]   -      -      -  

set   -   zbiór   -   [set]   -      -      -  

set square   -   ekierka   -   [set skweē]   -      -      -  

sine   -   sinus   -   [sain]   -      -      -  

six point eight nine   -   '6,89   -   [siks point 'eit nain]   -      -      -  

six-time   -   sześciokątny   -   [siks taim]   -      -      -  

solid   -   bryła   -   ['solid]   -      -      -  

sphere   -   kula   -   [sfiē]   -      -      -  

sphere   -   sfera   -   [sfiē]   -      -      -  

square   -   kwadrat   -   [skweē]   -      -      -  

square root   -   pierwiastek kwadratowy   -   [skweē ru:t]   -      -      -  

square root of   -   pierwiastek kwadratowy z   -   [skweē ru:t ov]   -      -      -  

straight line   -   prosta (linia prosta)   -   [streit lain]   -      -      -  

subtraction   -   odejmowanie   -   [sēb'træk∫ēn]   -      -      -  

sum   -   suma (sigma, np.. s. szeregu)   -   [sΔm]   -      -      -  

sum, total   -   suma    -   [sΔm], ['toutēl]   -      -      -  

symmetrical   -   symetryczny   -   [si'metrikēl]   -      -      -  

symmetry   -   symetria   -   ['simitri]   -      -      -  

synonymous   -   jednoznaczny   -   [si'nonimēs]   -      -      -  

a system of equations   -   układ równań   -   [ē 'sistēm]   -      -      -  

ten per cent   -   dziesięć procent   -   [ten pē: sent]   -      -      -  

theorem   -   twierdzenie   -   ['θiērēm]   -      -      -  

a lub onethird   -   jedna trzecia   -   [ē, wΔn θē:d]   -      -      -  

a third   -   jedna trzecia   -   [ē θē:d]   -      -      -  

third   -   trzeci   -   [θē:d]   -      -      -  

third power, cube   -   trzecia potęga   -   [θē:d 'pauē, kju:b]   -      -      -  

three point four   -   '3,4   -   [θri: point fo:]   -      -      -  

three quarters   -   trzy czwarte   -   [θri: 'kwo:tēs]   -      -      -  

three-dimensional   -   trójwymiarowy   -   [,θri:dai'men∫ēnēl]   -      -      -  

to add   -   dodawać   -   [æd]   -      -      -  

to amount to   -   wynosić   -   [to ē'maunt to]   -      -      -  

to be divisible into (+acc)   -   dzielić się na   -   [tu bi di'vizēbl 'intu:]   -      -      -  

to circumscribe   -   opisywać, ograniczać   -   [tu 'sē:kēmskraib]   -      -      -  

to cube   -   podnosić do sześcianu   -   [tu kju:b]   -      -      -  

to exponentiate, to raise to a power   -   potęgować   -   [tu ,ekspē'nen∫ēt], [tu reiz ...]   -      -      -  

to inscribe   -   wpisywać   -   [tu in'skraib]   -      -      -  

to square (a number)   -   podnieść liczbę do kwadratu   -   [tu skweē] ([ē 'nΔmbē]   -      -      -  

to subtract, take away   -   odejmować   -   [to sēb'trækt], [teik ē'wei]   -      -      -  

to the power of n   -   do n-tej potęgi   -   [tu đē 'pauē ov en]   -      -      -  

to three decimal places   -   do trzech miejsc po przecinku   -   [tu [θri: 'desēmēl pleises]   -      -      -  

to transform   -   przekształcać   -   [tu træns'fo:m]   -      -      -  

triangle   -   trójkąt   -   ['traiæηgēl]   -      -      -  

triangular   -   trójkątny   -   [trai'æηgjēlē]   -      -      -  

two plus two equals four   -   2+2=4   -   [tu: plΔs tu: 'ik:wēls fo:]   -      -      -  

two thirds   -   dwie trzecie   -   [tu: θē:ds.]   -      -      -  

two to the power of three   -   dwa do potęgi trzeciej   -   [tu: tu đē 'pauē ov θri:]   -      -      -  

union   -   suma zbiorów   -   ['ju:njēn]   -      -      -  

unknown   -   niewiadoma   -   [Δn'noun]   -      -      -  

value   -   wartość   -   ['vælju:]   -      -      -  

variable   -   zmienna   -   ['veēriēbl]   -      -      -  

vector   -   wektor   -   [wektē]   -      -      -  

(cubic) volume   -   objętość   -   (['kju:bik]) ['volju:m]   -      -      -  

vulgar fraction   -   ułamek zwykły   -   ['vΔlgē 'fræk∫ēn]   -      -      -  

well-shaped, shapely   -   foremny   -   [wel ∫eipt], ['∫eipli]   -      -      -  

zero   -   zero   -   ['ziērou]   -      -      -  

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski

 

 

 

Tomasz Grebski

 

Losowa Fotka