MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Grębski Tomasz Grębski
     
 

 

 
   

 

 
                      

               

 

ANG - POL (A-M)
Nowa strona 1

                                                                                                                                                                                                                                                  

Słownik terminów matematycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   

angielsko – polski   cz.1 (A - M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  

absolute value   -   moduł   -   ['æbsēlu:t 'vælju:]   -      -      -  

acute angle   -   - ostry   -   [ē'kjut 'æηgēl]   -      -      -  

ad infinity   -   w nieskończoność   -   [æd 'infiniti]   -      -      -  

addition   -   dodawanie   -   [ē'di∫ēn]   -      -      -  

adjacent   -   przyległy   -   [ē'dżeisēnt]   -      -      -  

algebra   -   algebra   -   ['ældżibrē]   -      -      -  

algebraic(al)   -   algebraiczny   -   [,ældżi'breiik]   -      -      -  

alternative   -   alternatywa   -   [o:l'tē:nētiv]   -      -      -  

angle   -   kąt   -   ['æηgēl]   -      -      -  

approximately, roughly   -   w przybliżeniu   -   [ē,proksi'meitly]   -      -      -  

approximation   -   przybliżenie   -   [ē,proksi'mei∫ēn]   -      -      -  

arc   -   łuk   -   [a:k]   -      -      -  

area   -   pole   -   ['eēriē]   -      -      -  

area   -   powierzchnia   -   ['eēriē]   -      -      -  

argument   -   argument   -   ['a:gjumēnt]   -      -      -  

arithmetic   -   arytmetyka   -   [ē'riθmētik]   -      -      -  

arithmetical   -   arytmetyczny   -   [ē'riθmētikl]   -      -      -  

assumption   -   założenie   -   [ē'sΔmp∫ēn]   -      -      -  

asymmetrical   -   asymetryczny   -   [,eisi'metrik]   -      -      -  

asymmetry   -   asymetria   -   [,eisi'metri]   -      -      -  

axiom   -   aksjomat   -   ['æksiēm]   -      -      -  

axiomatic   -   aksjomatyczny   -   [,æksiē'mætik]   -      -      -  

base   -   podstawa   -   [beis]   -      -      -  

belongs to   -   należy do   -   [bi'loηz tu]   -      -      -  

binary   -   binarny   -   ['bainēri]   -      -      -  

binary   -   dwójkowy   -   ['bainēri]   -      -      -  

binomial   -   dwumian   -   [bai'noumiēl]   -      -      -  

callipers   -   cyrkiel   -   ['kælipēz]   -      -      -  

chord   -   cięciwa   -   [ko:d]   -      -      -  

circle   -   koło   -   ['sē:kēl]   -      -      -  

circular   -   kołowy   -   ['sē:kjēlē]   -      -      -  

circumference, (wielokąta) - periphery   -   obwód   -   [sē'kΔmfērēns], [pē'rifēri]   -      -      -  

combination   -   kombinacja   -   [,kombi'nei∫n]   -      -      -  

continuity   -   ciągłość   -   [,konti'nju:ēti]   -      -      -  

continuous   -   ciągły   -   [kēn'tinjuēs]   -      -      -  

convergence   -   zbieżność   -   [kēn'vē:dżens]   -      -      -  

conversion   -   przeliczenie   -   [kēn'vē:∫ēn]   -      -      -  

cosine   -   cosinus   -   [kēuzynys]   -      -      -  

criterion   -   kryterium   -   [krai'tiēriēn]   -      -      -  

cube   -   sześcian   -   [kju:b]   -      -      -  

cube root   -   pierwiastek sześcienny   -   [kju:b ru:t]   -      -      -  

curve   -   krzywa   -   [kē:v]   -      -      -  

cylinder   -   walec   -   ['silindē]   -      -      -  

decimal fraction   -   ułamek dzisiętny   -   ['desēmēl 'fræk∫ēn]   -      -      -  

definition   -   definicja   -   [,defi'ni∫ēn]   -      -      -  

degree   -   stopień   -   [di'gri:]   -      -      -  

degree, index   -   - pierwiastka   -   [di'gri:], [indeks]   -      -      -  

denominator   -   mianownik   -   [di'nomineitē]   -      -      -  

derivative   -   pochodna   -   [di'rivētiv]   -      -      -  

diagonal   -   przekątna   -   [dai'ægēnēl]   -      -      -  

differential   -   różniczka   -   [,difē'ren∫ēl]   -      -      -  

differential calculus   -   rachunek różniczkowy   -   [,difē'ren∫ēl 'kælkjulēs]   -      -      -  

dimension   -   wymiar   -   [dai'men∫ēn]   -      -      -  

divisible (by +acc)   -   podzielny (przez)   -   [di'vizēbl] ([bai])   -      -      -  

division   -   dzielenie   -   [di'viżēn]   -      -      -  

does not belong to   -   nie należy do   -   [dΔz not bi'loη tu]   -      -      -  

element   -   składnik   -   [ielēmēnt]   -      -      -  

ellipse   -   elipsa   -   [i'lips]   -      -      -  

empty set   -   zbiór pusty   -   ['empti set]   -      -      -  

equation   -   równanie   -   [i'kweiżēn]   -      -      -  

equation   -   równanie   -   [i'kweiżēn]   -      -      -  

equation with two unknowns   -   - z dwiema niewiadomymi   -   [i'kweiżēn wiđ tu: Δn'nouns]   -      -      -  

exponent, index   -   - potęgi   -   [ik'spounēnt], [indeks]   -      -      -  

exponential   -   wykładniczy   -   [,ekspē'nen∫ēl]   -      -      -  

expression   -   wyrażenie   -   [ik'spre∫ēn]   -      -      -  

factor   -   współczynnik   -   ['fæktē]   -      -      -  

factor, multilpier   -   mnożnik   -   ['fæktē]   -      -      -  

factorial   -   silnia   -   ['fæktēral]   -      -      -  

factorial four   -   cztery silnia   -   ['fæktēral fo:]   -      -      -  

a fifth   -   jedna piąta   -   [ē fifθ]   -      -      -  

figure   -   figura   -   ['figē]   -      -      -  

finite   -   skończony   -   ['fainait]   -      -      -  

five squared   -   pięć do kwadratu   -   [ faiv skweēd]   -      -      -  

formula   -   wzór   -   ['fo:mjēlē]   -      -      -  

fraction   -   ułamek   -   ['fræk∫ēn]   -      -      -  

function   -   funkcja   -   ['fΔηk∫ēn]   -      -      -  

gradient   -   gradient   -   ['greidiēnt]   -      -      -  

graph   -   wykres   -   [gra:f]   -      -      -  

a half   -   pół, połowa   -   [ē ha:f]   -      -      -  

hexagon   -   sześciokąt   -   ['heksēgēn]   -      -      -  

a hundred per cent   -   sto procent   -   [ē 'hΔndrid]   -      -      -  

image   -   obraz   -   []imidz]   -      -      -  

implication   -   implikacja   -   [,impli'kei∫n]   -      -      -  

in descending order   -   (w) porządku malejącym   -   [in di'sending 'o:der]   -      -      -  

index   -   wykładnik   -   [indeks]   -      -      -  

indivisible   -   niepodzielny   -   [,indi'vizēbēl]   -      -      -  

indivisible by two/ten   -   niepodzielny przez 2/10   -   [,indi'vizēbēl bai tu:/ten]   -      -      -  

infinite   -   nieskończony   -   [infinit]   -      -      -  

infinity   -   nieskończoność   -   ['infiniti]   -      -      -  

integer   -   całkowity   -   ['intidżē]   -      -      -  

integral   -   całka   -   ['intigrēl]   -      -      -  

interpretation   -   interpretacja   -   [in,tē:pri'tei∫n]   -      -      -  

intersection   -   iloczyn zbiorów   -   [,intē'sek∫n]   -      -      -  

intersection point   -   punkt wspólny   -   [,intē'sek∫ēn point]   -      -      -  

intersection set   -   część wspólna   -   [,intē'sek∫ēn set]   -      -      -  

is approximately equal to   -   równa się w przybliżeniu   -   [iż ē,proksi'meitly ai'dentikēl tu]   -      -      -  

is equal to   -   równa się   -   [iż 'i:kwēl tu]   -      -      -  

is equal to or greater than   -   (jest) większe lub równe   -   [iż 'i:kwēl tu or greater]   -      -      -  

is equal to or less than   -   (jest) mniejsze lub równe   -   [iż 'ikwl tu o les đæn]   -      -      -  

is equivaleny to   -   (jest) podobne do   -   [iż i'kwivēlēnti tu]   -      -      -  

is greater than   -   (jest) większe od   -   [iż greite]   -      -      -  

is identical with   -   równa się tożsamościowo   -   [iż ai'dentikēl wiθ]   -      -      -  

is less than   -   (jest) mniejsze niż   -   [iż les đæn]   -      -      -  

is not equal to   -   nie równa się   -   [iż not 'i:kwēl tu]   -      -      -  

is not identical to   -   nie równa się tożsamościowo   -   [iż not ai'dentikl tu]   -      -      -  

is not parallel to   -   nie jest równoległe do   -   [iż not 'pærēlel to]   -      -      -  

is parallel to   -   jest równoległe do   -   [iż 'pærēlel tu]   -      -      -  

lenght   -   długość   -   [lnηθ]   -      -      -  

limit   -   granica   -   ['limit]   -      -      -  

logarithm   -   logarytm   -   [logēriđm]   -      -      -  

mathematics, math   -   matematyka   -   [mæθē'mætiks], [mæθ]   -      -      -  

matrix, array   -   macierz   -   ['meitriks], [ē'rei]   -      -      -  

maxima   -   maksima   -   ['mæksim]   -      -      -  

maximum   -   maksimum   -   ['mæksimēm]   -      -      -  

minima   -   minima   -   ['minima]   -      -      -  

minimum   -   minimum   -   ['minimēm]   -      -      -  

minimum, minimal   -   minimalny   -   ['minimēm], ['miniml]   -      -      -  

minus   -   minus   -   ['mainēs]   -      -      -  

minute   -   minuta   -   ['minit]   -      -      -  

multidimensional   -   wielowymiarowy   -   ['mΔlti,θri:dai'men∫ēnēl]   -      -      -  

multiple   -   wielokrotność   -   ['mΔltipēl]   -      -      -  

multiplication   -  

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski

 

 

 

Tomasz Grebski

 

Losowa Fotka