MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Gr�bski
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

POL - ANG (N-Z)
Nowa strona 2

                                                                                                                                                           

Słownik terminów matematycznych 

polsko - angielski   cz.2 (N - Z)                                                                                                                       

                                                                                                                                                           

należy do   -   belongs to   -   [bi'loηz tu]   -  

nie należy do   -   does not belong to   -   [dΔz not bi'loη tu]   -  

nanosić (np. na wykres)   -   plot   -   [plot]   -  

niepodzielny   -   indivisible   -   [,indi'vizēbēl]   -  

niepodzielny przez 2/10   -   indivisible by two/ten   -   [,indi'vizēbēl bai tu:/ten]   -  

nierówny   -   not equal   -   [not 'i:kwēl]   -  

nie równa się   -   is not equal to   -   [iż not 'i:kwēl tu]   -  

nie równa się tożsamościowo   -   is not identical to   -   [iż not ai'dentikl tu]   -  

nieskończoność   -   infinity   -   ['infiniti]   -  

w nieskończoność   -   ad infinity   -   [æd 'infiniti]   -  

nieskończony   -   infinite   -   [infinit]   -  

niewiadoma   -   unknown   -   [Δn'noun]   -  

objętość   -   (cubic) volume   -   (['kju:bik]) ['volju:m]   -  

obraz   -   image   -   []imidz]   -  

obwód   -   circumference, (wielokąta) - periphery   -   [sē'kΔmfērēns], [pē'rifēri]   -  

odcinek   -   segment   -   ['segmēnt]   -  

odejmować   -   to subtract, take away   -   [to sēb'trækt], [teik ē'wei]   -  

odejmowanie   -   subtraction   -   [sēb'træk∫ēn]   -  

odwrotność   -   reciprocal, inverse   -   [ri'siprēkēl], [,in'vē:s]   -  

okresowy   -   recurring   -   [ri'kΔriη]   -  

operator   -   operator   -   ['opēreitē]   -  

opisywać, ograniczać   -   to circumscribe   -   [tu 'sē:kēmskraib]   -  

ostrosłup   -   pyramid   -   ['pirēmid]   -  

parabola   -   parabola   -   [pē'ræbēlē]   -  

permutacja   -   permutation   -   [pē:mju'tei∫ēn]   -  

pi   -   pi   -   [pa:j]   -  

pierwiastek   -   root   -   [ru:t]   -  

pierwiastek kwadratowy   -   square root   -   [skweē ru:t]   -  

pierwiastek kwadratowy z   -   square root of   -   [skweē ru:t ov]   -  

pierwiastek sześcienny   -   cube root   -   [kju:b ru:t]   -  

pięciokąt   -   pentagon   -   ['pentēgēn]   -  

plus   -   plus   -   [plΔs]   -  

2+2=4   -   two plus two equals four   -   [tu: plΔs tu: 'ik:wēls fo:]   -  

plus/minus   -   plus or minus   -   [plΔs o 'mainēs]   -  

płaszczyzna   -   plane   -   [plein]   -  

pochodna   -   derivative   -   [di'rivētiv]   -  

(jest) podobne do   -   is equivaleny to   -   [iż i'kwivēlēnti tu]   -  

podstawa   -   base   -   [beis]   -  

podzielny (przez)   -   divisible (by +acc)   -   [di'vizēbl] ([bai])   -  

dzielić się na   -   to be divisible into (+acc)   -   [tu bi di'vizēbl 'intu:]   -  

pole   -   area   -   ['eēriē]   -  

(w) porządku malejącym   -   in descending order   -   [in di'sending 'o:der]   -  

potęga   -   power   -   ['pauē]   -  

dwa do potęgi trzeciej   -   two to the power of three   -   [tu: tu đē 'pauē ov θri:]   -  

do n-tej potęgi   -   to the power of n   -   [tu đē 'pauē ov en]   -  

potęgować   -   to exponentiate, to raise to a power   -   [tu ,ekspē'nen∫ēt], [tu reiz ...]   -  

powierzchnia   -   area   -   ['eēriē]   -  

powtórzenie   -   revision   -   [ri'viżn]   -  

procent   -   percent   -   [persent]   -  

proporcja   -   proportion   -   ['prē'po:∫ēn]   -  

prosta (linia prosta)   -   straight line   -   [streit lain]   -  

prostokąt   -   rectangle   -   ['rektæηgēl]   -  

prostokątny   -   rectangular   -   ['rektæηgēler]   -  

prostopadła   -   perpendicular   -   [,pē:pēn'dikjulē]   -  

prostopadłościan   -   parallelepiped   -   ['pærēlelpajpd]   -  

prostopadłość   -   perpendicular   -   [,pē:pēn'dikjulē]   -  

przecinek   -   (decimal) point   -   (['desēmēl]) [point]   -  

do trzech miejsc po przecinku   -   to three decimal places   -   [tu [θri: 'desēmēl pleises]   -  

przekątna   -   diagonal   -   [dai'ægēnēl]   -  

przekształcać   -   to transform   -   [tu træns'fo:m]   -  

przeliczenie   -   conversion   -   [kēn'vē:∫ēn]   -  

przybliżenie   -   approximation   -   [ē,proksi'mei∫ēn]   -  

w przybliżeniu   -   approximately, roughly   -   [ē,proksi'meitly]   -  

przyległy   -   adjacent   -   [ē'dżeisēnt]   -  

punkt wspólny   -   intersection point   -   [,intē'sek∫ēn point]   -  

rozwarty   -   obtuse   -   [ēb'tju:s]   -  

równanie   -   equation   -   [i'kweiżēn]   -  

układ równań   -   a system of equations   -   [ē 'sistēm]   -  

równoległy   -   paraller   -   ['pærēlel]   -  

różnica   -   remainder (reszta), difference   -   [ri'meindē], ['difērēns]   -  

różniczka   -   differential   -   [,difē'ren∫ēl]   -  

rachunek różniczkowy   -   differential calculus   -   [,difē'ren∫ēl 'kælkjulēs]   -  

równa się   -   is equal to   -   [iż 'i:kwēl tu]   -  

równa się tożsamościowo   -   is identical with   -   [iż ai'dentikēl wiθ]   -  

równa się w przybliżeniu   -   is approximately equal to   -   [iż ē,proksi'meitly ai'dentikēl tu]   -  

równanie   -   equation   -   [i'kweiżēn]   -  

- z dwiema niewiadomymi   -   equation with two unknowns   -   [i'kweiżēn wiđ tu: Δn'nouns]   -  

równoległy   -   parallel   -   ['pærēlel]   -  

jest równoległe do   -   is parallel to   -   [iż 'pærēlel tu]   -  

nie jest równoległe do   -   is not parallel to   -   [iż not 'pærēlel to]   -  

rzeczywisty   -   real   -   [riēl]   -  

rzut   -   projection   -   [prē'dżek∫ēn]   -  

sekunda   -   second   -   ['sekēnd]   -  

sfera   -   sphere   -   [sfiē]   -  

silnia   -   factorial   -   ['fæktēral]   -  

cztery silnia   -   factorial four   -   ['fæktēral fo:]   -  

sinus   -   sine   -   [sain]   -  

składnik   -   element   -   [ielēmēnt]   -  

skończony   -   finite   -   ['fainait]   -  

stopień   -   degree   -   [di'gri:]   -  

suma    -   sum, total   -   [sΔm], ['toutēl]   -  

suma (sigma, np.. s. szeregu)   -   sum   -   [sΔm]   -  

suma zbiorów   -   union   -   ['ju:njēn]   -  

symetria   -   symmetry   -   ['simitri]   -  

symetryczny   -   symmetrical   -   [si'metrikēl]   -  

sześcian   -   cube   -   [kju:b]   -  

podnosić do sześcianu   -   to cube   -   [tu kju:b]   -  

sześciokąt   -   hexagon   -   ['heksēgēn]   -  

sześciokątny   -   six-time   -   [siks taim]   -  

szereg   -   series   -   ['siēri:z]   -  

teza   -   proposition   -   [,propē'zi∫ēn]   -  

trójkąt   -   triangle   -   ['traiæηgēl]   -  

trójkątny   -   triangular   -   [trai'æηgjēlē]   -  

trójwymiarowy   -   three-dimensional   -   [,θri:dai'men∫ēnēl]   -  

trzeci   -   third   -   [θē:d]   -  

jedna trzecia   -   a lub one third   -   [ē, wΔn θē:d]   -  

trzecia potęga   -   third power, cube   -   [θē:d 'pauē, kju:b]   -  

twierdzenie   -   theorem   -   ['θiērēm]   -  

ułamek   -   fraction   -   ['fræk∫ēn]   -  

ułamek zwykły   -   vulgar fraction   -   ['vΔlgē 'fræk∫ēn]   -  

ułamek dzisiętny   -   decimal fraction   -   ['desēmēl 'fræk∫ēn]   -  

pół, połowa   -   a half   -   [ē ha:f]   -  

jedna trzecia   -   a third   -   [ē θē:d]   -  

jedna czwarta   -   a quarter   -   [ē 'kwo:tē]   -  

jedna piąta   -   a fifth   -   [ē fifθ]   -  

trzy czwarte   -   three quarters   -   [θri: 'kwo:tēs]   -  

dwie trzecie   -   two thirds   -   [tu: θē:ds.]   -  

półtora   -   one and a half   -   [wΔn ēnd ē fa:f]   -  

pięć dziesiątych (0,5)   -   (nought) point five   -   ([no:t]) [point fo:]   -  

'3,4   -   three point four   -   [θri: point fo:]   -  

'6,89   -   six point eight nine   -   [siks point 'eit nain]   -  

dziesięć procent   -   ten per cent   -   [ten pē: sent]   -  

sto procent   -   a hundred per cent   -   [ē 'hΔndrid]   -  

walec   -   cylinder   -   ['silindē]   -  

wartość   -   value   -   ['vælju:]   -  

wektor   -   vector   -   [wektē]   -  

wielkość   -   quantity   -   ['kwontiti]   -  

wielokąt   -   polygon   -   ['poligēn]   -  

wielokrotność   -   multiple   -   ['mΔltipēl]   -  

wielowymiarowy   -   multidimensional   -   ['mΔlti,θri:dai'men∫ēnēl]   -  

(jest) większe od   -   is greater than   -   [iż greite]   -  

(jest) większe lub równe   -   is equal to or greater than   -   [iż 'i:kwēl tu or greater]   -  

wpisywać   -   to inscribe   -   [tu in'skraib]   -  

współczynnik   -   factor   -   ['fæktē]   -  

wycinek   -   segment   -   ['segmēnt]   -  

wykładnik   -   index   -   [indeks]   -  

- potęgi   -   exponent, index   -   [ik'spounēnt], [indeks]   -  

- pierwiastka   -   degree, index   -   [di'gri:], [indeks]   -  

wykładniczy   -   exponential   -   [,ekspē'nen∫ēl]   -  

wykres   -   graph   -   [gra:f]   -  

wymiar   -   dimension   -   [dai'men∫ēn]   -  

wymierny   -   rational   -   ['ræ∫ēnēl]   -  

wynosić   -   to amount to   -   [to ē'maunt to]   -  

wypadkowa   -   resultant   -   [ri'zΔltēnt]   -  

wyrażenie   -   expression   -   [ik'spre∫ēn]   -  

wzór   -   formula   -   ['fo:mjēlē]   -  

zadanie   -   problem   -   ['problēm]   -  

założenie   -   assumption   -   [ē'sΔmp∫ēn]   -  

zapis   -   natation   -   [nēu'tei∫ēn]   -  

zbieżność   -   convergence   -   [kēn'vē:dżens]   -  

zbiór   -   set   -   [set]   -  

zbiór pusty   -   empty set   -   ['empti set] &nb

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski

 

 

 

Tomasz Grebski