MATEMATYKA
Polub moją stronę:)
VIDEO
Tomasz Gr�bski
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

POL - ANG (A-M)
Nowa strona 1

                                                                                                                                                           

Słownik terminów matematycznych 

polsko - angielski   cz.1 (A - M)                                                                                                                       

                                                                                                                                                           

algebra   -   algebra   -   ['ældżibrē]   -  

algebraiczny   -   algebraic(al)   -   [,ældżi'breiik]   -  

aksjomat   -   axiom   -   ['æksiēm]   -  

aksjomatyczny   -   axiomatic   -   [,æksiē'mætik]   -  

alternatywa   -   alternative   -   [o:l'tē:nētiv]   -  

argument   -   argument   -   ['a:gjumēnt]   -  

arytmetyczny   -   arithmetical   -   [ē'riθmētikl]   -  

arytmetyka   -   arithmetic   -   [ē'riθmētik]   -  

asymetria   -   asymmetry   -   [,eisi'metri]   -  

asymetryczny   -   asymmetrical   -   [,eisi'metrik]   -  

binarny   -   binary   -   ['bainēri]   -  

bryła   -   solid   -   ['solid]   -  

całka   -   integral   -   ['intigrēl]   -  

całkowity   -   integer   -   ['intidżē]   -  

ciąg   -   sequence   -   ['si:kwēns]   -  

ciągłość   -   continuity   -   [,konti'nju:ēti]   -  

ciągły   -   continuous   -   [kēn'tinjuēs]   -  

cięciwa   -   chord   -   [ko:d]   -  

cosinus   -   cosine   -   [kēuzynys]   -  

cyfra   -   numeral   -   ['njumērl]   -  

cyrkiel   -   callipers   -   ['kælipēz]   -  

część wspólna   -   intersection set   -   [,intē'sek∫ēn set]   -  

definicja   -   definition   -   [,defi'ni∫ēn]   -  

diagram kołowy   -   pie chart   -   [pai t∫a:t]   -  

długość   -   lenght   -   [lnηθ]   -  

dodatni   -   positive   -   ['pozitiv]   -  

dodawać   -   to add   -   [æd]   -  

dodawanie   -   addition   -   [ē'di∫ēn]   -  

dwójkowy   -   binary   -   ['bainēri]   -  

dwumian   -   binomial   -   [bai'noumiēl]   -  

działanie   -   operation   -   [,opē'rei∫ēn]   -  

dzielenie   -   division   -   [di'viżēn]   -  

ekierka   -   set square   -   [set skweē]   -  

elipsa   -   ellipse   -   [i'lips]   -  

figura   -   figure   -   ['figē]   -  

foremny   -   well-shaped, shapely   -   [wel ∫eipt], ['∫eipli]   -  

funkcja   -   function   -   ['fΔηk∫ēn]   -  

gradient   -   gradient   -   ['greidiēnt]   -  

granica   -   limit   -   ['limit]   -  

graniastosłup   -   prism   -   ['prizēm]   -  

iloczyn   -   product   -   ['prodΔkt]   -  

iloczyn zbiorów   -   intersection   -   [,intē'sek∫n]   -  

iloraz   -   quotient   -   ['kwou∫ēnt]   -  

implikacja   -   implication   -   [,impli'kei∫n]   -  

implikacje   -   ramifications   -   [ræmifi'kei∫nz]   -  

interpretacja   -   interpretation   -   [in,tē:pri'tei∫n]   -  

jednoznaczny   -   synonymous   -   [si'nonimēs]   -  

kąt   -   angle   -   ['æηgēl]   -  

- ostry   -   acute angle   -   [ē'kjut 'æηgēl]   -  

- prosty   -   right angle   -   [rait 'æηgēl]   -  

- rozwarty   -   obtuse angle   -   [ēb'tju:s 'æηgēl]   -  

kątomierz   -   protractor   -   [prē'træktē]   -  

koło   -   circle   -   ['sē:kēl]   -  

kołowy   -   circular   -   ['sē:kjēlē]   -  

kombinacja   -   combination   -   [,kombi'nei∫n]   -  

krzywa   -   curve   -   [kē:v]   -  

kryterium   -   criterion   -   [krai'tiēriēn]   -  

kula   -   sphere   -   [sfiē]   -  

kwadrat   -   square   -   [skweē]   -  

pięć do kwadratu   -   five squared   -   [ faiv skweēd]   -  

podnieść liczbę do kwadratu   -   to square (a number)   -   [tu skweē] ([ē 'nΔmbē]   -  

liczba   -   number   -   ['nΔmbē]   -  

liczbowy   -   numerical   -   [nju:'merikl]   -  

licznik   -   numerator   -   ['njumēreitē]   -  

linijka   -   ruler   -   ['ru:iē]   -  

logarytm   -   logarithm   -   [logēriđm]   -  

losowy   -   random   -   ['rændēm]   -  

łuk   -   arc   -   [a:k]   -  

macierz   -   matrix, array   -   ['meitriks], [ē'rei]   -  

maksima   -   maxima   -   ['mæksim]   -  

maksimum   -   maximum   -   ['mæksimēm]   -  

matematyka   -   mathematics, math   -   [mæθē'mætiks], [mæθ]   -  

mianownik   -   denominator   -   [di'nomineitē]   -  

minima   -   minima   -   ['minima]   -  

minimalny   -   minimum, minimal   -   ['minimēm], ['miniml]   -  

minimum   -   minimum   -   ['minimēm]   -  

minus   -   minus   -   ['mainēs]   -  

(jest) mniejsze niż   -   is less than   -   [iż les đæn]   -  

(jest) mniejsze lub równe   -   is equal to or less than   -   [iż 'ikwl tu o les đæn]   -  

minuta   -   minute   -   ['minit]   -  

mnożenie   -   multiplication   -   ['mΔltipli'kei∫n]   -  

tabliczka mnożenia   -   multiplication table   -   ['mΔltipli'kei∫n 'teibl]   -  

mnożnik   -   factor, multilpier   -   ['fæktē]   -  

moduł   -   absolute value   -   ['æbsēlu:t 'vælju:]   -  


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POLECAM
Mathteacher Matura Tomasz Grebski

 

 

 

Tomasz Grebski